Beleid levering en retour

Cleaners B.V. is de specialist in schoonmaakartikelen dat zich richt op de verkoop van professionele reinigings-middelen en schoonmaakbenodigdheden ten behoeve van bedrijven.

We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 52431827, aldaar gedeponeerd.

Levering

Hieronder vindt u meer details die voortkomen uit onze Algemene Voorwaarden:

 1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden CLEANERS derhalve niet.
 2. CLEANERS is bevoegd onder rembours te leveren.
 3. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft AFNEMER geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de overeenkomst van enig verplichting van AFNEMER uit de overeenkomst. 
 4. In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, in-of uitvoerbelemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. 
 5. Indien CLEANERS daartoe schriftelijk wordt aangemaand, is zij gehouden AFNEMER binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze te verklaren.
 6. Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt, is CLEANERS niet bevoegd te annuleren. Indien de belemmering langer dan een maand duurt, heeft AFNEMER het recht de overeenkomst te annuleren, mits deze per aangetekend schrijven geschiedt en door CLEANERS voor de aflevering van het gekochte wordt ontvangen.
 7. CLEANERS is nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enig levering voorzover zij deze niet na aanmaning als hierboven bedoelt, uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd. 
 8. Aan de leveringsplicht van CLEANERS zal zijn voldaan door de producten een maal aan de AFNEMER aan te bieden. Het ontvangbewijs ondertekend door de AFNEMER of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt, sterkt tot volledig bewijs van levering. 
 9. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van AFNEMER. Tevens maakt CLEANERS alsdan aanspraak op het gestelde in artikel 6.3. 

Retourzendingen

Wanneer wij een fout hebben gemaakt, dan zal de retourzending voor onze rekening zijn. Hieronder vindt u meer details die voortkomen uit onze Algemene Voorwaarden:

 1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van CLEANERS zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden voor rekening van AFNEMER, CLEANERS is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van AFNEMER(onder derden) op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden.
 2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard, ontheffen AFNEMER in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen.
 3. Retourzendingen waarvoor CLEANERS toestemming heeft verleend wordt enkel door haar geaccepteerd, indien deze plaatsvindt in originele en ongeschonden verpakking.
 4. Retourzending van producten onder private label voor AFNEMER vervaardigd wordt nimmer aanvaard.
 5. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door CLEANERS genomen maatregelen voortvloeiend, is een gespecificeerde opgave van CLEANERS voor AFNEMER bindend, behoudends tegenbewijs.
 6. Retourzendingen reizen voor rekening van AFNEMER, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van CLEANERS.
 7. Retourzendingen reizen immer voor risico van AFNEMER.

Telefoon

030 - 601 4117

E-mailadres

Openingstijden

Ma-Vr: 8:30 - 17:00
Za & Zo: Gesloten